Learn how to seo tips

Lỗi chữ ký has been modifed

Discussion in 'Thắc Mắc - Góp Ý' started by danhthangptit, 12/3/14.

  1. danhthangptit

    danhthangptit Level 0

    Ví tiền:
    $554,94
    Ban quản trị xem giúp mình, mình sửa chữ kỹ thì bị lỗi báo là "Your signature has been modifed, please read the rules" Và chỉ hiện có 3 link đầu. còn mấy cái sau chỉ có text

Share This Page